راز های مهم زندگی

لبخندهر اندیشه یی که در سر می پرورانید چیزی حقیقی ست-یک نیروست.

فرشتهشمایید که با حرکت خود دنیایتان را خلق می کنید.

چشمکآنچه را که در دعا و راز و نیاز خود در خواست کنید و باور داشته باشید در یافت خواهید کرد.

عینکهر آنچه هستیم نتیجه ی اندیشه های گذشته ی ماست.

متفکرسپاسگذاری روزانه یکی از معجزه هایی ست که از آن طریق ثروت به سوی شما روان خواهد شد.

خندههمه چه بدانند و چه ندانند تصویر سازی می کنند.تصویر سازی راز بزرگ موفقیت است.

ساکتهر آنچه را که ذهن قادر به درک آن باشد آن را به دست خواهد آورد.

قلببرای کسب عشق....ابتدا خود را از آن سرشار کنید تا به مغناطیسی بدل شویدکه عشق را در هر جایی که باشد به سمت خود جذب کنید.

زباناگر فکر کنید می توانید پس می توانید اگر فکر کنید نمی توانید پس حتما نمی توانید.

/ 0 نظر / 8 بازدید